Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 -    Definities
Artikel 2 -    Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 -    Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 4 -    Het aanbod
Artikel 5 -    De betaling
Artikel 6 -    Het herroepingsrecht
Artikel 7 -    Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 8 -    Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 -    Ruilen
Artikel 10 -   Levering
Artikel 11 -   Garantie
Artikel 12 -   Wijziging algemene voorwaarden
Artikel 13 -   Klachtplicht
Artikel 14 -   Intellectueel eigendom

BIJLAGE -    Modelformulier voor herroeping

Artikel 1 – Definities

 1. Ondernemer: Holiday on Ice B.V. gevestigd te Marktplein 108, 2132 DD te Hoofddorp
 2. Klant: degene met wie Holiday on Ice een overeenkomst is aangegaan;
 3. Patijen: Holiday on Ice en klant samen;
 4. Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Dag: kalenderdag;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:
Holiday on Ice Productions B.V., handelend onder de naam Holiday On Ice.

Vestigingsadres:
Marktplein 108, 2132 DD te Hoofddorp

Bereikbaar:        
Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00

E-mailadres:       
Shop@holidayonice.com

KvK-nummer:     
KVK 34110409

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elk tot stand gekomen overeenkomst tussen partijen.
 2. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden, indien zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de consument of van derden uitdrukkelijk uit.
 5. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 6. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De overeenkomst kan door de consument worden ontbonden, zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ondernemer is bevestigd.
 7. De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen om een veilige elektronische overdracht van data te kunnen bieden, tevens zorgt hij voor een veilige webomgeving. Aangezien de betalingen elektronisch geschieden, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product de consument de volgende informatie, schriftelijk/elektronisch meesturen:

a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
d. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Ondernemer vermeldt de consument nadrukkelijk als het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
 3. De afbeeldingen die de ondernemer gebruikt op de webwinkel zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.


Artikel 5 – De betaling

De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan.

Artikel 6 – Het herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. 
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen indien dit niet eerder ter beschikking is gesteld.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer betaalt de consument terug, voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij het product door de ondernemer niet is ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt.

 

Artikel 8- Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

 1. De consument meldt binnen de bedenktijd door middel van het ‘modelformulier voor herroeping’ of op andere uitdrukkelijke wijze aan de ondernemer dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug naar de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product, indien redelijkerwijs mogelijk’ in originele staat, verpakking en met alle toebehoren en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies terug naar de ondernemer.
 4. De bewijslast en het risico voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt in zijn geheel bij de consument.
 5. De consument draagt de kosten van het terugzenden van het product. Indien de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te willen dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 

Artikel 9 - Ruilen 

 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien dit plaatsvindt binnen 14 dagen met de originele factuur, verpakking en alle toebehoren. Ook dient het product nog niet te zijn gebruikt.
 2. Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

 

Artikel 10 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de consument aangegeven adres. 
 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft de ondernemer het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 4. De door de ondernemer aangegeven levertijden zijn slechts een indicatie en geven de consument bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. De levertijd vangt aan wanneer het bestelproces volledig is afgerond en de consument daarvan een elektronische bevestiging heeft gekregen van de ondernemer.
 6. De consument dient zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.


Artikel 11 - Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Artikel 12- Wijziging algemene voorwaarden

 1. Ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal ondernemer zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 

Artikel 13 - Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.  
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

 

Artikel 14 - Intellectueel eigendom 

 1. Ondernemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ondernemer (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden bij herroeping van de overeenkomst)

Aan:
Holiday on Ice
shop@holidayonice.com

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [product] herroep.

Besteld op/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Datum]